วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ 9 ความเป็นครู

            อาชีพครูถึงว่าสำคัญอย่างยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง และก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งก็ได้แก่เยาวชนของชาติ เสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน จึงจะสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้


ความสำคัญของวิชาชีพครู
                ครู คือ บุคคลที่สั่งสอนอบรมวิชาความรู้ต่างๆ  นอกจากนั้นแล้วครูจะต้องคอยดูแลเอาใจใส่ต่อสุขทุกข์ของศิษย์  ความ เจริญก้าวหน้าของศิษย์และคอยปกป้องมิให้ศิษย์กระทำความชั่วต่างๆอีกด้วย นอกจากนั้นครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะ ครูเป็นทั้งผู้สร้าง และผู้กำหนดอนาคตของเยาวชน  สังคมและประเทศชาติให้พัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการและถูกต้อง

บทบาทและหน้าที่ของครู
1.  ครูจะต้องเป็นนักวิจัย 
2.  ครูต้องเป็นนักวิเคราะห์ 
3.  ครูต้องเป็นนักวิจารณ์ทั้งปัญหาของตนเอง 
4.  ครูจะต้องมีความสามารถนำคุณค่าของบทเรียนมาเป็นตัวเชื่อมโยงผสมผสานให้เกิดการแก้ไขปัญหาในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาระงานของครู
                ภาระงานของครู/อาจารย์ หมายถึง งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ กรอบภาระงานของครู/อาจารย์ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ
1.งานการผลิตบัณฑิต / ผู้เรียน
2. งานวิจัยและสร้างสรรค์วิชาการ
3. งานบริการทางวิชาการ
4. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. งานกิจการของผู้เรียน
6. งานบริหารและบริการ
7. งานเฉพาะกิจ (งานที่สถาบันมอบหมายให้ปฏิบัติ)

การพัฒนาวิชาชีพของครู
                การพัฒนาวิชาชีพของครู หมายถึง  กิจกรรมใดๆในระหว่างการปฏิบัติงานของครู ทั้งที่เป็นไปตามแผนหรือครูริเริ่มเอง ในการปรับปรุงความรู้ ทักษะและเจตคติที่มีเป้าหมาย เพื่อให้ครูมีพัฒนาการทางวิชาชีพ
                Beeby (อ้างถึงใน Maxwell 1999) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาการศึกษา คือ
                                1.ระดับของการศึกษา (General education) ของครูในระบบการศึกษา
                                2.จำนวนและประเภทของ การฝึกอบรมที่ครูได้รับระหว่าง การปฏิบัติงาน
                ปัจจัยทั้งสองประการช่วยให้จำแนกโรงเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (Beeley, อ้างถึงใน Maxwell, 1999)
                                1. The dame school stage มีครูที่มีการศึกษาน้อยได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมน้อย ครูมักใช้วิธีการควบคุมนักเรียนปฏิบัติตามคำสั่งเหมือนเป็นเครื่องยนต์กลไก
                                2. The stage of formalism มีครูที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อทำหน้าที่ครูแต่มีการศึกษาน้อย การเรียนจะเป็นแบบ passive นักเรียนสื่อความหมายกับครูได้ยาก ความรู้ของนักเรียนแคบและถูกจำกัดโดยความรู้น้อยของครู                                              
                                3. Stage of transition เป็นโรงเรียนที่ครูได้รับการฝึกอบรมมามากและครูมีการศึกษาสูงกว่าระยะที่ 2 แต่ยังเน้นอยู่กับ “ข้อเท็จจริง” และ “พื้นฐาน
                                4. Stage of meaning มี ครูมีการศึกษาสูงและได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆดี การเรียนการสอนจึงมีชีวิตชีวาและสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน

คุณลักษณะของครูที่ดี
1. ความมีระเบียบวินัย ความประพฤติ ทั้งทางกายและวาจาและใจ 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต การประพฤติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
3. ความขยัน ประหยัด และยึดมั่นในสัมมาอาชีพ ความประพฤติที่ไม่ทำให้เสียเวลาชีวิตและปฏิบัติกิจอันควรกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม 
4. ความสำนึกในหน้าที่และการงาน ความประพฤติที่ไม่เอาเปรียบสังคม
5. ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม วิจารณ์และตัดสินอย่างมีเหตุผล ความประพฤติในลักษณะสร้างสรรค์และปรับปรุงมีเหตุมีผลในการทำหน้าที่การงาน
6. ความกระตือรือร้นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีความรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความประพฤติที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือไม่ไว้วานหรือขอความช่วยเหลือจาก ผู้อื่นโดยไม่จำเป็น
7. ความเป็นผู้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความมั่นคงและจิตใจให้สมบูรณ์ มีอารมณ์แจ่มใสมีธรรมะอยู่ในจิตใจอย่างมั่นคง
8. ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และมีอุดมคติเป็นที่พึ่งความประพฤติที่แสดงออกถึงความแบ่งปัน เกื้อกูลผู้อื่น 
9. ความภาคภูมิและการรู้จักทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรของชาติ ความประพฤติที่แสดงออกซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ มีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเองและทรัพยากรของชาติ
10. ความเสียสละและเมตตาอารี กตัญญูกตเวที กล้าหาญและความสามัคคี

การสร้างเสริมศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู
                อัน (Ryan1970) ระบุลักษณะครูที่ดีไว้ 7 ประการ ดังนี้
1. มีการเตรียมการสอนเป็นอย่างดี
2. มีความตื่นตัวอยู่เสมอ
3. มีความร่าเริงแจ่มใส
4. มีความยุติธรรม ไม่สนใจนักเรียนคนใดคนหนึ่ง สนใจและเข้าใจนักเรียน
5. ส่งเสริม ให้กำลังใจ ยกย่องสมเป็นนักเรียนที่ทำงานดี
6. มีความเป็นมิตรและสุภาพ
7. ยอมรับความคิดเห็นและความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคน สนับสนุนให้นักเรียนทำงาน รู้จักประเมินผลงานด้วยตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น